Algemeen

Algemeen
Welkom in groep 6 van basisschool Overhoven. De eerste twee (Gouden) weken staan in het teken van wennen aan de nieuwe leerkracht, groep, klas en bouw. Er worden afspraken gemaakt en er worden veel groepsvormende activiteiten gedaan. De Gouden weken worden afgesloten met de vuurkorfverbranding en de presentatie van een klassenlijst met yell van elke groep op de speelplaats.
 
Belangrijke leerstof in groep 6:
Taal/ spelling
 • Grammatica: persoonsvorm en onderwerp benoemen
 • Spelling: Meervoud op 's; woorden met een c; woorden op -atie en -itie en -tie; tijdsaanduidingen met 's, hoofdletters bij landen, steden, inwoners; werkwoordspelling met -dt
 • Spreken/luisteren: spreekbeurt, boekbespreking, leescafé
 • Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met aandacht voor alinea's, titels, kopjes (en goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma, dubbele punt, puntkomma, aanhalingstekens, haakjes)
Rekenen
 • +/- t/m 100.000
 • Getalbegrip t/m 1.000.000, Romeinse cijfers
 • Breuken: halven, kwarten, derden, vijfden achtsten, tienden, zesden. Kommagetallen
 • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels en grotere getallen
 • Delen: sommen uit de tafels en grotere getallen (met rest)
 • Meten: lengtematen (mm, dm, m,¬ km); inhoudsmaten (ml,¬ dl, ¬ l); gewicht (kg, g:) oppervlakte, omtrek (uitrekenen, cm2, m2); plattegronden lezen
 • Verhoudingen: schaal, snelheid, prijs per stuk
 
Technisch & begrijpend lezen
 • Lezen: AVI-E6. Begrijpend lezen van instructieve en informatieve teksten. Tekstsoorten onderscheiden. Herkennen van voorbeelden, tegenstellingen, oorzaak-gevolg en middel-doelrelaties in teksten. Naslagwerken gebruiken als woordenboek, encyclopedie en internet


Algemeen
Welkom in groep 7 van basisschool Overhoven. De eerste twee (Gouden) weken staan in het teken van wennen aan de nieuwe leerkracht, groep, klas en bouw. Er worden afspraken gemaakt en er worden veel groepsvormende activiteiten gedaan. De Gouden weken worden afgesloten met de vuurkorfverbranding en de presentatie van een klassenlijst met yell van elke groep op de speelplaats.
 
Belangrijke leerstof in groep 7:
Taal/ spelling
 • Stellen: informatieve en instructieve teksten schrijven
 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren, boekbespreking, spreekbeurt, leescafé
 • Spelling: leenwoorden, woorden met 's, woorden met trema en koppelteken, werkwoordspelling
 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen
 
Rekenen
 • Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
 • Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen
 • Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen
 • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht
 • Hoofdrekenen: + en - tot 100
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine
 
Technisch & begrijpend lezen
 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten . Voor(drachts)lezen.
 
Engels
 • Luisteren/lezen: informatie halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten
 • Spreken: Engels durven spreken, informatie vragen, gesprekje voeren in alledaagse situatie
 • Schrijven: enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden kunnen schrijven
 • Woordenschat: veelvoorkomende, alledaagse woorden; betekenis en schrijfwijze kunnen opzoeken in woordenboek
 
Verkeer
 • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen)